Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja - 28.2.2024.

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja

Predmet prodaje je radni stroj (rovokopač - utovarivač) VOLVO BL71, ,77kw / 4038 cm , DIESEL-EURO III, godina proizvodnje 2005, broj šasije: BL71012694, sati rada: 10.226, dodatna oprema: a) hidraulični čekić MONTARBERT, tip SC 35, 2015. godina, 365 kg, b) velika korpa, korpe 40, 60, 80 cm, planirka sa početnom cijenom utvrđenom sukladno procijeni i mišljenju izrađenim od strane ovlaštenog sudskog vještaka, koja iznosi  19.040,00 eura bez PDV-a.

Početna cijena je i najniža cijena po kojoj se radni stroj može prodati. Porez na promet i troškove prijenosa snosi kupac.

Predmetni radni stroj prodaje se po sistemu „viđeno-kupljeno“, tj. u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju zbog bilo kojeg razloga.

Radni stroj se može pogledati radnim danom na adresi: Trg mladeži 3, 23206 Sukošan od 9,00 do 14,00 sati (kontakt telefon za najavu dolaska: 099 316 2390).

Uz pisanu ponudu natjecatelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 400 eura (slovima: četiristo eura).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Zlatna luka d.o.o., IBAN: HR07 2340 0091 1102 8916 6 , s pozivom na br. HR00 - OIB  za pravne i fizičke osobe

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Natjecatelji u ponudi moraju navesti sljedeće podatke:

  • za fizičke osobe i obrtnike – ime, prezime, adresa i OIB,
  • za pravne osobe – naziv tvrtke, adresa, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
  • iznos ponuđene cijene (brojkama i slovima).

Uz pisanu ponudu natjecatelji moraju priložiti:

  • broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine (u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg natjecatelja).
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini – obavezno u izvorniku.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

O rezultatima izabranog ponuditelja svi natjecatelji bit će obaviješteni u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 3 dana od primitka odluke prodavatelja o izabranom ponuditelju, a u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćene jamčevine. Ako izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u navedenom roku, gubi pravo na povrat jamčevine.

Kupac postaje vlasnik radnog stroja sljedećeg dana od dana uplate kupoprodajne cijene na žiro račun prodavatelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave je 13. ožujka 2024. godine do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda bit će u sjedištu poduzeća na adresi: Trg mladeži 3, 23206 Sukošan, 13. ožujka 2024. godine, u 10,00 sati, prema redoslijedu zaprimanja.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni svi ponuditelji koji su predali svoje ponude do označenog roka.

Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama na adresu Zlatna luka d.o.o., Trg mladeži 3, 23206 Sukošan,  s naznakom „Ponuda za kupnju radnog stroja – ne otvarati“

Zakašnjele, nepotpune kao i one s eventualno ponuđenom nižom cijenom od početne cijene neće se razmatrati.

Direktorica: Katarina Bebek, mag.oec.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku pogrebne opreme 28.11.2023.

KLASA: 307-04/23-09/01

EV.BROJ: G-16/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 26.544,56 eura, odnosno za nabavu radova do 66.361,40 eura" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku pogrebne opreme

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće 29.9.2023.

KLASA: 307-04/23-06/01

EV.BROJ: SD-02/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 26.544,56 eura, odnosno za nabavu radova do 66.361,40 eura" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku sanitarnog i higijenskog materijala 29.9.2023.

KLASA: 307-04/23-07/01

EV.BROJ: SD-01/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 26.544,56 eura, odnosno za nabavu radova do 66.361,40 eura" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuka sanitarnog i higijenskog materijala

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za uredski materijal 1.8.2023.

KLASA: 307-04/23-05/01

EV.BROJ: UM-01/23

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 26.544,56 eura, odnosno za nabavu radova do 66.361,40 eura" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku uredskog materijala

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata 22.3.2022.

KLASA: 307-04/23-02/01

EV.BROJ: JP-02/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 26.544,56 eura, odnosno za nabavu radova do 66.361,40 eura " trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu 2023.

KLASA: 307-04/23-01/01

EV.BROJ: G-12/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.