Obavijest za građane selektivno odvajanje otpada

Obavještavamo stanovnike Općine Sukošan da se odvojeno prikupljanje otpada

Problematičnog otpada (odbačena elektronska i elektronička oprema), papira, metala, stakla, plastike, tekstila, biorazgradivog, glomaznog komunalnog otpada i građevinskog otpada s područja Općine Sukošan, vrši na lokaciji Reciklažnog dvorišta Golo brdo:

u razdoblju od 01.04. – 31.10. u vremenu od 7 – 20 sati
u razdoblju od 01.11. – 31.03. u vremenu od 8 – 17 sati

Prikupljanje i zbrinjavanje prethodno navedenog otpada kao i građevinskog otpada do volumena od 1m3 se ne naplaćuje.

Za odlaganje odnosno prikupljanje Građevinskog otpada volumena iznad 1m3, potrebno je ishoditi prethodno odobrenje od Komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o.

Odvojeni komunalni kućni otpad (papir, plastika) se odvozi svaki drugi petak ispred kućnog praga u posebnim vrećicama koje se mogu besplatno preuzeti u Čistoći Zadar d.o.o. i prodavaonicama Bakmaz.

Zbrinjavanje azbestnog materijala (salonitne ploče), vrši se besplatno putem najbliže ovlaštene tvrtke (Odlagalište Sirovina d.o.o.) na telefon 023/340-777.

Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu na području Općine Sukošan, mještani mogu proslijediti Komunalnom redarstvu Općine Sukošan na tel: 023/393-250 ili na e-mail: info@opcina-sukosan.hr